Onderzoeken dijkversterking opgestart

Door NEWWORLD, vrijdag 09 december 2016 08:08

Onderzoeken dijkversterking opgestart

Vanaf dinsdag 6 december vindt een oriënterend ecologisch onderzoek plaats. Het onderzoek duurt twee tot drie dagen en wordt uitgevoerd door één of twee ecologen. Zij kijken rond in het gebied waar dijkversterkingen gepland zijn en maken foto's en notities van de natuur. In principe gebeurt dit vanaf de openbare weg. Wanneer ze op privéterrein moeten zijn, zullen zij hier eerst toestemming voor vragen.

Wat voor onderzoek is het?
Het oriënterend ecologisch onderzoek heeft als doel een indruk te krijgen van de ecologie (natuur, flora en fauna) in het gebied. Het veldonderzoek is aanvullend op het bureauonderzoek om de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vast te stellen.

Waar vinden de onderzoeken plaats?
De onderzoeken vinden steekproefsgewijs plaats in het beheergebied van het waterschap, rondom de plaatsen van de dijkversterkingen. Dit betreft het gebied nabij de Maas tussen Nieuw Bergen in het noorden en Heel in het zuiden.

Waarom zijn die onderzoeken nodig?
Het waterschap werkt aan het ontwikkelen van verschillende oplossingen om de dijken te versterken. Om die verschillende oplossingen met elkaar te kunnen vergelijken, worden onder meer de effecten op natuur en milieu in beeld gebracht. Deze beoordeling van verschillende oplossingsrichtingen vindt in 2017 plaats Op basis daarvan zal gedetailleerder onderzoek plaatsvinden, onder meer voor de onderbouwing van de vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet.

(Bron: Waterschap Peel en Maasvallei)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.